Temel Yaklaşımımız ve Değerlerimiz

#

Neden Başkent?

Amaçlarımızın vizyonumuza yönelik olması gerektiği düşüncesiyle;

  • Amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacak üstün nitelikli, özgün eğitim-öğretim ve bilim geliştirme-yileştirme programları tasarlamak,
  • Araştırma – yayın kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla ulusal ve uluslararası bilimsel standartları sağlamak ve bilimin düzeyini yükseltmek,
  • Kurumsal gelişimi ve sürekli iyileştirmeyi kurumsallaşmanın olası durağanlığını aşmak için en uygun stratejik amaç olarak benimsemek,
  • Akademik ve idari açıdan gelişmiş ve profesyonelliğini kanıtlamış kadrolar oluşturmak ve mevcut kadroları güçlendirmek,
  • Üniversitenin insan kaynakları sermayesinin kurumsal verimliliği ve bağlılığını artırıp kurumsal değerlerin paylaşıldığı bir kültür yaratmak,
  • Akademik–yönetsel insan kaynağımızın desteği ve öğrencilerimizin öğrenme bilincinin geliştirilmesiyle Üniversitemizin seçkin kurumsal kimliğini ileriye taşımak,
  • Çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi özendirecek, üretkenliğini artıracak fiziksel ortamlar yaratmak ve mevcut ortamların daha da iyileştirilmesini sağlamak,
  • Başkent Üniversitesi’nin; tüm çalışanları, öğrencileri ve eğitim–öğretim araştırma faaliyetleri ile birlikte “uluslararası düzeyde tanınır üniversite” olmasına ve bu tanınırlığın sürdürülmesine katkı vermek,
  • İçinde yaşadığımız toplumun sorunlarına etkili tanımlar ve çözümler getirmek, sorunların çözümünde bilimsel yaklaşımı benimsemek,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde sanata, yaratıcılığa ve sanatsal olgunun gelişimine katkıda bulunmak, TEMEL YAKLAŞIMIMIZDIR.

Vizyonumuzun ışığında üniversitemizi kuruluşumuzdan bugüne kadar geliştirdiğimiz bilimsel anlayış ve çalışma disiplinini benimsemiş, HAFTA 7 GÜN, GÜN 24 SAAT anlayışıyla topluma hizmet sorumluluğu taşıyan bilim insanları, öğrenciler ve çalışanlarımız için ömür boyu sıcaklığını hissedecekleri bir yuva olmaya çalışacağız. 

İçinden çıktığımız topluma karşı her zaman kendimizi sorumlu hissetmekteyiz. Bu sorumluluk hissi ile toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere bilimsel niteliği yüksek çıktılarımızı toplumsal fayda değeri yüksek şekilde sunmaya gayret edeceğiz. Bu gayretlerimizin toplumumuzu büyük önder Atatürk’ün gösterdiği “çağdaş medeniyet çizgisinin üzerine” taşımasını gözeteceğiz. 

Bu ereğimizin gereği olarak her faaliyetimizde öncelikle gözettiğimiz öğrencilerimizin uluslararası nitelikte öğrenim görme “haklarını” sağlama yönünde çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimize kendilerini uluslararası alanda sınayabilecekleri ve bu anlamda evrensel değerlere katkı sağlayabilecekleri kendilerini sürekli geliştirebilecekleri bir öğretim ortamı sağlama sorumluluğu içinde olacağız. 

Başkent Üniversitesi yuvasının sıcaklığını kalplerimizde taşıyıp tüm insanlarla paylaşacağız.

Değerlerimiz

Akademik bir kurum olarak kültürümüzün bir gereği olarak, aşağıda belirtilen kavramları benimsiyor, onlara değer veriyoruz.

Akıl ve Bilim

Akıl ve bilim temel değerlerimizin başında gelmektedir. Bu değerler bilgiyi üretmek ve öğrenmeyi sağlamak açısından önem taşımaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki temel değerler olarak akıl ve bilimin, üniversite kavramının temel taşı olduğu düşüncesini paylaşıyoruz. Akıl ve bilim bilgiye giden sorgulama sürecinin de başlangıcıdır. Eleştirel düşünmenin, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin itici gücü akıl ve bilimdir.

Bilimsel Üretkenlik

Yaratıcı ve yenilikçi düşüncenin somut sonuçlara dönüşebilmesi için bilimsel üretkenliğe gereksinme vardır. Başkent Üniversitesi bilimsel üretkenliğin üniversitenin ve içinde yaşadığı toplumun ilerlemesindeki en önemli etken olduğuna inanır. Bilimsel üretkenlik bir yandan yaratıcı ve yenilikçi düşüncenin somutlaşmasına olanak verirken, öte yandan da özgün bilimsel çalışmaların gerçekleşmesini sağlar. Başkent Üniversitesi çağın gereklerine uygun olarak bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri izlemeyi değerli bulur. Başta internet olmak üzere bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin bilimsel üretkenliği olumlu yönde etkileyeceğine inanır. Bilginin paylaşımını ve dağılımını sağlayan, tüm üniversite öğrenci ve çalışanlarının bilgi kaynaklarına ve birbirlerine erişimine olanak veren teknolojik yenilikleri benimser ve uygular.

Kurumsal Gelişim ve Kurum Kimliği

Kurumsal gelişimin değerlerimiz içinde yer almasının nedeni, kurumsal eylemsizliğin getireceği sorunları engellemektir. Sistemi sürekli eyleme dönük tutan değişimci ve dönüşümcü stratejiler kurumsal gelişimin ana ögeleridir. Kurumsal gelişim anlayışımız kurumsal eylemsizliğin aşılmasında ve sistemin eylem içinde olmasında temel role sahiptir. Kurumsal kimlik kavramının tüm çalışan ve öğrencilerimiz için çok önemli bir değer olduğunu kavrayıp, kurumsal bağlılığın sağlanmasına ve geliştirilmesine önem veriyoruz.

Çalışma Disiplini

Misyonumuzun ve vizyonumuzun gereklerini yerine getirebilmemiz için çalışma disiplininin bir değer olarak önemini biliyoruz. Çalışma disiplininin akademik bir ortamda dışsal denetimle sağlanamayacağının bilincinde olarak içsel özendirme ve öz denetimin gerekliliğine inanıyoruz. Zamanın verimli ve etkili bir biçimde kullanımı da çalışma disiplini anlayışımızın bir parçasıdır. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sosyal gelişimlerinin eğitim ve iş yaşamına katkı vereceği, çalışma disiplinini artıracağı kanısındayız. Bu nedenle Üniversitemizde sosyal çevreye ve olanakların gelişimine, çalışanların ve öğrencilerimizin sosyal faaliyetlere katılmalarına değer veriyoruz.

Toplumsal Hizmet

İçinde yaşadığımız topluma olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluklar çerçevesinde ürettiklerimizi toplumla paylaşmayı ve toplumsal sorunlara bilim aracılığıyla tanım ve çözüm getirmeyi temel bir görev olarak algılıyoruz. Bilimsel üretimin toplumun hizmetine sunulması gerektiğinin bilinciyle katma değer yaratmanın üniversitenin öncelikleri arasında yer aldığınainanıyoruz. Akıl, bilim ve bilimsel üretkenliğe verdiğimiz önem ve önceliklerin sonucu olarak ortaya çıkan bilimsel üretimin çoğaltılması ve yaygınlaştırılması, bu olgunun toplumda bilimsel bilgi zenginliğine ulaşması bizim için çok değerlidir.

Nesnellik

Üniversite kavramının nesnel gerçeklikle açıklandığını bilerek nesnelliğe değer veriyoruz. Nesnellik evrensel gerçeklere ulaşmada temel dayanak noktamızdır. Nesnellik, ölçülebilir olmanın, ölçüm ise bilimsel yaklaşımın olmazsa olmaz koşullarıdır. Bu olgu nesnelliği bizim için değerli kılmaktadır. Nesnellik, bilimsel üretim ve akılcı yaklaşımımızın temelini oluşturur.

Ulusaldan Evrenselliğe Ulaşmak

İçinde geliştiğimiz toplumun bize sağladığı birikimin ve ona olan borcumuzun doğal sonucu olarak onun değerlerine sahip çıkıyoruz. Kurumsallaşmamızın temelinde yatan ulusal değerlerin bizi beslediğine inanıyoruz. Uluslararası bir üniversite olmanın yolu, ulusal değerlerden beslenerek evrensel bilime katkı vermektir. Bu bilinçle ulusal değerlerimizi geliştirerek evrenselliğe ulaşmaya değer veriyoruz. Ulusal zenginliklerimizi evrensel olan değerlerle yoğurarak, çağdaşlaşma sürecini ileri taşıma çabası içindeyiz.

Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme; bilimsel üretim, öğretimde mükemmeliyet ve toplumsal katkı sağlamak amaçları doğrultusunda çaba harcayan üniversite sistemleri açısından önemli bir süreçtir. Özellikle bilimsel üretim ve öğretim çerçevesinde çeşitlilik baskısı altında bulunan ‘üniversiteler’ diyelim mi? sürekli iyileştirmeyi gündemlerinde tutmak zorundadırlar. Sürekli iyileştirme sürecini bildik sorun çözme yönteminden ayırmak gerekir. Sorun çözme yöntemi, sorunun ortaya çıkmasından sonra işleyen bir süreçtir. Oysa sürekli iyileştirme düzenli bir biçimde sorunların nedenlerini bulmak ve yok etmek üzerine kuruludur. Bu süreçte ilk önce kuruluşun karşı karşıya kaldığı çeşitliliğin etkisi irdelenmelidir. Söz konusu çeşitliliğin sorunların nedeni olup olmadığı anlaşılmalıdır. Ardından, kuruluş açısından yeterince değerli bulunmayan çalışmalar durdurulmalıdır. Böylesi girişimler sürekli iyileştirmenin önünü açacak, çalışanların ve paydaşların olumlu tepkiler vermelerine neden olacaktır.

Paydaşlarla İşbirliği ve Takım Ruhu

Başkent Üniversitesi içinde yaşadığı topluma duyduğu sorumluluğun bir parçası olarak riski paylaştığı paydaşlarına önem verir. İç içe girmiş sistemler yaklaşımı çerçevesinde, en yakın çevremizde yer alan paydaşlarımız olan öğrencilerimiz, velilerimiz ve çalışanlarımızdan başlayan ortak geleceği paylaşma bilincimizi diğer paydaşlarımıza da yaygınlaştıran bir anlayışı temel almaktayız. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve çalışanlarımızla en yakın paydaşlarımız olarak ortak takım ruhunu oluşturmaya önem veriyoruz. Akademik ve idari personel ile öğrenci memnuniyeti, özellikle ölçtüğümüz değerlerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Paydaşlarımızla oluşturduğumuz hizmet için işbirliği ve takım ruhu, üniversiteyi ileri taşımada itici gücümüz olmaya devam edecektir..

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

Üniversite ve bilimsel üretim anlayışı, yaratıcılık ve yenilikçilik kavramlarından ayrı düşünülemez. Yaratıcılık ve yenilikçiliğin kurum kültürümüzde yerleşik bir değer olarak yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın yaratıcılık ve yenilikçiliğe değer vermelerini istiyoruz. Varlık nedenlerimiz içinde bu iki kavramın önemli yer tuttuğu kanısındayız. Üniversite olarak topluma yaratıcılık ve yenilikçilikte önderlik yapmayı amaçlıyoruz. İnsan kaynakları stratejilerimizde nitelikli insana yatırım yapmayı öne alan uygulamalar, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin örgüt kültürümüzde temel değerlerolarak yerleşmesine olanak sağlayacaktır. Daha nitelikli insan gücüne yapılacak yatırım, sistemin üretkenliğini de artıracaktır. Üniversite olarak topluma sunduğumuz hizmetlere ek olarak, güzel sanatlar ve müzik alanında önderlik yapmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin sanat değerlerine katkı yaparak, geleneksel ve evrensel sanat anlayışını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.