Dersler

 

PSK 100 - Genel Psikoloji

Bu dersin amacı bir bilim dalı olarak psikolojinin amacı, temel kuramsal görüşleri ve kavramları, bilimsel yöntemleri ile çalışma konularını tanıtmaktır. Ders kapsamında davranışın biyolojik temelleri, duyum ve algı, bilinç, öğrenme, bellek, zeka, insan gelişimi, psikolojik bozukluklar gibi temel psikoloji konuları ele alınmaktadır. Genel psikoloji dersi ile psikoloji bilimi giriş düzeyinde tanıtılmakta olup, bu dersin ile insan duygu, düşünce ve davranışlarını temel düzeyde tanıma ve anlama için bir çerçeve oluşturulması beklenmektedir. [devam]

 

PSK 241 - Gelişim Psikolojisi I
Gelişim psikolojisi, doğum öncesinden ölüme kadar bireyde fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal değişimleri inceleyen psikolojinin temel alt alanlarından biridir. Bu derste temel gelişim kavramları ve kuramları ile gelişim psikolojisine özgü araştırma yöntemlerinin incelenmesinin ardından; yaşam boyu gelişim anlayışı çerçevesinde doğum öncesi dönem, bebeklik dönemi, erken çocukluk dönemi ve orta çocukluk döneminde meydana gelen fiziksel, bilişsel ve duygusal-sosyal gelişimler ele alınmaktadır.  [devam]

 

PSK 242 - Gelişim Psikolojisi II
Gelişim psikolojisi, doğum öncesinden ölüme kadar bireyde fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal değişimleri inceleyen psikolojinin temel alt alanlarından biridir. Bu derste yaşam boyu gelişim anlayışı çerçevesinde ergenlik dönemi, genç yetişkinlik dönemi, orta yetişkinlik dönemi ve ileri yetişkinlik döneminde meydana gelen fiziksel, bilişsel ve duygusal-sosyal gelişimlerin incelenmesinin ardından, ölüm ve yas konuları ele alınmaktadır.  [devam]

 

PSK 271 - Öfke Yönetimi
Öfke, insanın mutluluk, üzüntü, korku ve nefret gibi temel duygularından birisidir. Öfke uygun ifade edildiğinde, son derece sağlıklı ve doğal bir duygudur. Ancak kontrol edilemez olup yıkıcı hale dönüşürse, okul ve iş hayatında, kişisel ilişkilerde ve genel yaşam kalitesinde sorunlara yol açabilir. Bu durumda öfkenin uygun müdahale yaklaşımları ile ele alınması önemlidir. Bu derste temel bir duygu olarak öfkenin tanınması, öfkenin nasıl ortaya çıktığı ve hangi aşamaları olduğunun tanınması, yaşamdaki etkileri konusunda farkındalık kazanılması ve öfkeyle başa çıkma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olunması hedeflenmektedir.  [devam]

 

PSK 315 - Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

İnsana dair edindiğimiz bilgilerin kaynağı olan ölçme ve değerlendirme, psikoloji biliminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu derste, ölçme ve değerlendirmenin genel prensipleri, bu amaçla kullanılan farklı yöntemler, testlerin ve uygulamacının sahip olması gereken nitelikler, psikometrik açıdan yeterli bir aracın özellikleri ve geliştirilme süreci ele alınmaktadır. [devam]

 

PSK 372 - Psikolojide Toplumsal Proje Geliştirme ve Uygulama

Toplumsal bir proje hazırlama ve yönetme, psikologlar da dahil olmak üzere insan ve insan ilişkileri alanında çalışan profesyoneller için oldukça önem taşımaktadır. Belirli bir ihtiyacı gideren ya da sorunu değerlendiren, somut sonuçlar ortaya koyan proje deneyimi bu alandaki bilgi ve becerileri geliştirme, kamu ve sivil toplum kuruluşlarını tanıma, toplumsal problemlerle ilgili farkındalığı arttırma ve toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlama konusunda fırsat sağlamaktır. [devam]

 

PSK 405 - Adli Psikoloji

Adli psikoloji, psikolojinin büyüyen ve uygulamaya dönük çalışmaları geniş olan bir alt alanıdır. Adli psikoloji bir yönüyle psikolojik bilgi ve yöntemlerin hukuk sürecine uygulanmasını içerirken, diğer yönüyle psikolojik kuram ve yöntemler temelinde yürütülen müdahaleler ile suç davranışını anlamayı ve azaltmayı hedeflemektedir. Bu derste adli psikolojinin yasal ve kriminolojik olarak bu yönleri kapsamında suçluluk kuramları, suçluluğa ilişkin bireysel ve çevresel risk faktörleri, suçlu profili belirleme, görgü tanıklığı, risk değerlendirme, suç mağdurları, müdahale çalışmaları gibi konular ele alınmaktadır. [devam]

 

PSK 442 - Gelişim ve Sosyalleşme

Bu dersin amacı, dersi alan öğrencilerin, temel sosyal gelişim kuramlarını tanımlarını; bireylerin başkalarıyla ilişki kurmayı ve sürdürmeyi nasıl öğrendiklerini açıklamalarını; her bir gelişimsel dönemde sosyalleşmenin gelişimsel sonuçlarını belirtmelerini ve farklı sosyal bağlamların problem ve olumlu sosyal davranışlara katkısına ilişkin farkındalık geliştirmelerini sağlamaktır.  [devam]

 

PSK 494 - Bütünleyici Psikoloji Çalışmaları II

Bu dersin amacı psikoloji lisans eğitiminde edinilen tüm bilgileri bütünleştirerek ve somut bir ürüne dönüştürerek, bilimsel kriterlere sadık kalarak, psikoloji biliminin toplumsal düzeyde anlaşılabilirliğine katkı sağlama ve psikoloji alanında proje hazırlama ve yönetimi ile ilgili uygulama bilgi ve becerilerini arttırmadır. [devam]

 

TIP 106 - Tıbbi Psikoloji

Tıbbi Psikoloji Dersi, psikolojinin mikro düzeydeki temel inceleme alanlarının, tıp eğitimi gören öğrencilere kısaca tanıtıldığı, temel psikoloji bilgilerinin verildiği bir derstir.  Bu dersi alan öğrencilerin ders sırasında elde ettikleri “giriş” düzeyindeki bu bilgileri (daha sonra da geliştirmeleri durumunda), tüm kişisel ve mesleki yaşamları boyunca kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu dersle birlikte aynı zamanda insan sağlığı ve hastalıklarına yönelik bakış açılarını genişletmeleri ve çağdaş tıp alanındaki en kapsamlı model olan biyo-psiko-sosyal modele daha eğilimli olmaları da hedeflenmektedir. [devam]

 

Şiddetin Psikolojisi

Şiddetin Psikolojisi Dersi ile insan yaşamının birçok alanında ortaya çıkan şiddet olgusunun kapsamlı bir şekilde incelenerek, farklı boyutlarıyla daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir. Ders kapsamında öğrencilerin şiddetin kökenleri ve gelişimini anlamaları ve insan yaşamının farklı alanlarda yaşanan şiddet olaylarının nedenlerini anlamaları ve bu olaylara ilişkin farkındalıklarının arttırılmasına yönelik konular ele alınmaktadır. [devam]

 

 

© 2017 Nilay Pekel Uludağlı